Betalingsvoorwaarden

Betalingsvoorwaarden oefentherapie Mensendieck GCRijnland

Op de betaling van facturen voor behandelingen gegeven door een oefentherapeut of haar waarnemer zijn de volgende voorwaarden van toepassing: 

  1. De patiënt/cliënt is betaling van het factuurbedrag verschuldigd voor iedere behandeling oefentherapie Mensendieck.
  2. Wanneer de patiënt/cliënt niet verschijnt op de afgesproken tijd of afzegt minder dan 24 uur voor de afgesproken tijd, heeft de oefentherapeut Mensendieck het recht het wettelijk vastgesteld verzuimtarief in rekening te brengen. Het verzuimtarief bedraagt 75% van het behandeltarief. Dit bedrag dient door de patiënt/cliënt zelf betaald te worden. De verzekering vergoedt dit niet. Afzegging van een behandelingsafspraak op maandag dient de vrijdag daaraan voorafgaand, uiterlijk om 17.00 uur, te zijn geschied.
  3. Betaling dient binnen 10 dagen na factuurdatum te geschieden aan de oefentherapeut Mensendieck bij wie de patiënt/cliënt onder behandeling is, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.
  4. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de patiënt/cliënt van rechtswege in verzuim. Met ingang van de dag waarop de voor betaling gestelde termijn zal zijn verstreken is de patiënt/cliënt de wettelijke rente over het openstaande bedrag verschuldigd tot de datum van gehele voldoening. De oefentherapeut Mensendieck is eveneens gerechtigd extra administratiekosten in rekening te brengen, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist, een en ander onverminderd de verdere rechten welke de oefentherapeut Mensendieck heeft.
  5. Alle kosten, ontstaan ten gevolge van gerechtelijke en/of buitengerechtelijke incassering van de vordering, zijn voor rekening van de patiënt/cliënt. De buitengerechtelijke kosten zijn vastgesteld op tenminste 15% van het te vorderen bedrag.
  6. Indien de patiënt/cliënt aangaande het gedeclareerde bedrag bezwaren maakt, moet de patiënt/cliënt dit uiterlijk 7 dagen na ontvangst van de rekening doen, zulks door een gemotiveerde schriftelijke kennisgeving de declarant, bij gebreke waarvan de declaratie als tussen partijen vaststaand en juist wordt aangemerkt. Het aantekenen van bezwaar verlengt de onder punt 3 genoemde termijn niet.
  7. Tenzij uitdrukkelijk het tegendeel wordt bewezen, zijn ter zake van de juistheid van hetgeen de patiënt/cliënt aan de oefentherapeut Mensendieck verschuldigd is, de administratieve gegevens van de oefentherapie Mensendieck van beslissende aard.
  8. Op alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen patiënt/cliënt en de oefentherapeut Mensendieck, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, is het Nederlands recht van toepassing en zijn worden beslecht door de competente rechter.

                             

https://www.google.nl/search?q=oefentherapie+mensendieck+leiderdorp&npsic=0&rflfq=1&rlha=0&rllag=52159466,4537472,356&tbm=lcl&ved=2ahUKEwiXypyK0-XfAhVLblAKHbZECWQQtgN6BAgAEAQ&tbs=lrf:!2m4!1e17!4m2!17m1!1e2!2m1!1e2!3sIAE,lf:1,lf_ui:2&rldoc=1#rlfi=hd:;si:5677501279103931281;mv:!1m2!1d52.1623466!2d4.5414157!2m2!1d52.1558162!2d4.5338614